Kentleşmekle birlikte kentte yaşamaya ait kuralların başında belki de en önemlisi o kentte yaşayanların öncelikle kentsel kültürü benimsemesine, benimsenen bu kültürün varlığı ise o kentte yaşayan kişilerin çağdaş yaşama uyma koşullarına bağlıdır. Bu koşulların oluşması için o toplumun tarihsel süreç içinde geçirdiği çeşitli evreler dikkate alınarak oluşan kültürel birikimler o toplumdaki kentleşme kültürünü yaratır.
Zaman içinde yaratılan kentleşme kültürü ileri batılı ülkelerde yaklaşık iki asır önce yaşanan sanayileşme ve aydınlanma devrimi ile başlamış ve bu kültür yine o ülkelere yaklaşık iki asır önce yerleşmiştir.
Ülkemize gelince, Osmanlı’dan Cumhuriyetimize sanayileşme sürecine girememiş, tarımla uğraşan, ulus bilinci olmayan okumamış bir toplum miras olarak kalmıştı. Bu mirasın ortadan kaldırılması kolay değildi.
İşte Yüce Atatürk’ün önderliğinde kurulan devletimiz bu mirasın kaldırılması için tüm olanakları seferber ederek, öteki konularda olduğu gibi kentleşme kültürüne de büyük önem vererek o zaman ki koşullara göre yaymaya çalıştı.
2.Dünya Savaşından sonra özellikle zamanın iktidarlarınca uygulanmaya çalışılan ekonomik sistem gereği 1950’den başlamak kaydıyla köyden kente göç nedeniyle kentlerin nüfusu hızla artmış ancak bu artışın eğitimsiz ve niteliksiz kişilerden olması kentleşme kültürünü de olumsuz yönde etkilemiştir.
Özellikle 1960’lı yıllarda büyük kentlerde başlayan ve kentleşme kültürünün bir yönü olan apartmanlardaki yaşam tarzı o toplumda yaşayan kişilerin arasındaki ilişkiyi belirler. Bu ilişkilerin hukuk kurallarıyla saptanması 1965 yılında çıkarılan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile belirlenmiş olup bu yasanın bazı maddeleri zamanın gelişen koşullarına göre değişikliği uğramıştır.
Üzerinde durmak istediğimiz konuya gelince, bir toplumda kentleşmenin oluşması için öncelikle kent kültürünün o toplum tarafından benimsenmesi ile birlikte yine o kentte yaşayanların apartman kültürüne alışmasına bağlıdır.
Apartman yaşamı o toplumun kültürel özeliklerini belirler. Bu özellikler arasında komşuluk ilişkileri, kişilerin birbirlerine olan davranış ve saygısı, apartmanda çıkan yada çıkabilecek sorunlar karşısında kat maliklerinin çözüm önerilerinde bulunmalarını bunlara örnek olarak gösterebiliriz.
Bunun yanında hep şark kurnazlığı yaparak sözüm ona kurallara uyma yerine kendi çıkarlarımızı düşündüğümüz, hiç sorumluluk almadan’’ etliye sütlüye karışmadan” nerede sabah, orada akşam olarak günümüzü gün ettiğimiz görülmektedir.
Verilen bu örnekleri çoğaltabiliriz. Apartmanda oturmak bir kültür bir sorumluluğu benimseme işidir. Her ne kadar Kat Mülkiyeti Kanununda apartmanlardaki yaşam tarzını düzenleyen hukuk kuralları bulunmasına karşın kat maliklerinin bu kurallara uymadıkları görülmektedir. Başka bir deyişle toplum olarak henüz apartman kültürüne alışık değiliz.
Ancak konulan bu hukuk kurallarına da uymak zorundayız. Bunun için öncelikle apartman yönetimlerinin yanı sıra yerel yönetimlere de bu konuda büyük görevler düşmektedir.
Çağdaş bir yörede yaşamak istiyorsak konulan bu kurallarla beraber apartman kültürünün bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi gerekmektedir.