Mahmutlar D-400 Karayolu Sahil projesi iptali kararı Mahmutlar post gazetesi olarak ele geçirdik. İptal kararının tüm detaylarını açıklıyoruz.
Mahmutlar Belediyesi, Bağışlar Mühendisli’ğin ihaleye katılma dilekçesin, geri çevirmesi ihalenin iptalinde ilk sırayı alıyor. Kamu ihale kurulu (KİK) açıklaması aynen şöyle;
1- İdarenin başvuru sahibinin doküman satın alma talebi ile şikayet başvurana verilen 08.03.2010 tarihli ve 15.03.2010 tarihli cevap yazılarında ise başvuru sahibine doküman satılmamasına ilişkin somut bir gerekçe ortaya konulmadığı anlaşılmıştır. İhale işlem dosyasında da idarenin başvuru sahibinin ihaleye katılmamasını gerektiren herhangi bir tespitin bulunduğuna ilişkin bir bilgi ve/veya belgenin yer almadığı görülmüştür.
2- Her ne kadar kanunun 20. maddesinin (b) bendine göre yapılacak ihalelerde 3 isteklinin davet edilmesi yeterli görülmüş ise de temel ilkeler arasında sayılan rekabet ve eşit muamelenin sağlanabilmesi açısından davet edilmese dahi ihale dökümanı satın almak için idareye başvuran kişilere ihale dökümanı satılması, kanunun amacına uygun olacaktır. 3
3- Bu itibarla incelemeye konu ihale başvuru sahibinin ihale tarihinden önce ihale dökümanı satın almak için talepte bulunmasına karşın, idare tarafından kendisine ihale dökümanı satılmaması nedeniyle rekabetin engellediği ve ihaleye katılımın kısıtlandığı anlaşılmış olup, bu aşamadan sonra ihale işlemlerinin ihya edilmesi suretiyle başvuru sahibinin ihaleye katılımının sağlanması imkânı kalmadığından ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
4- 4734 sayılı kanunun 5. maddesinde temel ihale usulleri açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü olarak belirtilmiştir. Temel ihale usulleri arasında sayılmayan pazarlık usulü ise ancak alınan kanunun 21. maddesinde sayılan özel halelrin gerçekleşmesi halinde kullanılabilir. Kanunun 21. maddesinin (b)bendinde yer alan; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare atarfından önceden ön görülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabilmesine imkan tanınan özel haller arasında belirtilmiştir. Söz konusu bent kapsamında ihaleye çıkılabilmesi için madde metninde yer alan iki şartın bir arada gerçekleşmesi zorunludur.1. şart doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi. Ani beklenmeyen veya idare atarfından önceden ön görülemeyen olayların ortaya çıkması. 2. ise bu şartın gerçekleşmesi üzerine ihalenin ivedi olarak yapılması zorunluluğunun doğmasıdır.
5- İncelemeye konu ihalede idarenin ihale gerekçesinde belirtilen mevcut alt geçitlerin yeterli olmadığı, aydınlatmaların yetersiz olmasından ve yaya kaldırımının inşa edilmemesinden dolayı akan trafiğin bir hal alması hususlarının ani ve beklenmeyen veya idarece önceden ön görülmeyen olaylar olarak nitelendirilmeyeceği, ihalenin açık ihale usulü ile yapılabileceği anlaşıldığından bahse konu işin 4734 sayılı kanunun 21. maddesinin(b) bendi kapsamında pazarlık usulü ile ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilmeyerek, nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihalenin iptali gerekmektedir. Kanunun 54. maddesinin 10. fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Önceki İçerikSayar'dan ağır cevap
Sonraki İçerikİSLAM’DA İFFET DUYGUSU VE HAYA-Nazif Fethi Yalçınkaya